KÖZLEMÉNY a 2020. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére is postai úton.

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása:

A kötelező felvételt biztosító óvoda a fenntartójától megkapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesíteni kell az érintett szülőt.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését (a közlemény mellékleteként csatolt szándéknyilatkozaton) az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig fogadja, az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: Sárvári Csicsergő Óvoda, 9600 Sárvár, Petőfi S. u 21.

Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postacím: Sárvári Vármelléki Óvoda, 9600 Sárvár, Várkerület 11.

Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőt haladéktalanul értesíti. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőket, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.

A nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.

A óvodai nevelést Sitke, Porpác, Bögöt tekintetében feladat-ellátási szerződésben Sárvár város Önkormányzata látja el. A Sárvár, Bögöt, Porpác, Sitke településeken lakó gyermekek kivételével városkörnyéki községekből jelentkező gyermekek csak Sárvár Város polgármesterével történt előzetes egyeztetés után vehetők fel az óvodákba.

A Sárvári Csicsergő Óvoda és a Sárvári Vármelléki Óvoda működési (felvételi) körzetét a közlemény melléklete tartalmazza.

2011. évi CXC. törvény 8.§ (1)-(2) bekezdése értelmében:

„(…) Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen (…) lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

Fentiek értelmében kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2020. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.

Azok a szülők, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2020. szeptember 1. és 2021. február 28. között tölti be, felvételi szándékukat az óvodák fent megadott e-mail címére szíveskedjenek jelezni.

Ha a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, valamint gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala folytatja le.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátó intézmények:

A kijelölt óvoda a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

  • Sárvári Vármelléki Óvoda (Sárvár, Várkerület u. 11. Tel.: 95/320-009)
  • Sárvári Csicsergő Óvoda (Sárvár, Petőfi u. 21., Tel: 95/320-567)

Az óvoda döntése ellen - érdeksérelemre hivatkozással - a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül indíthat eljárást a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél. (Sárvár, Várkerület u. 2.)

                   

TÁJÉKOZTATÁS

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 38/2020. (II.13.) határozatában elvi döntést hozott arra vonatkozóan, hogy 2020. szeptember 1-jével az Sárvári Csicsergő Óvoda Petőfi utcai székhelyének fenntartói jogát a Szombathelyi Egyházmegye részére átadja abban az esetben, ha azt a szülők többsége támogatja.

A Szombathelyi Egyházmegye a koronavírus járványra tekintettel Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzet miatt a kezdeményezést visszavonta.

A Szombathelyi Egyházmegye a Sárvári Csicsergő Óvoda Petőfi utcai székhelye fenntartói jogának átvételét - a veszélyhelyzet addigi megszüntetését remélve - 2021. februárjában ismét kezdeményezni fogja, amelyre a törvényi előírások szerinti véleményezési, átszervezési eljárás sikeres lefolytatását követően 2021/2022. nevelési évtől kerülhet sor.

Kérjük a szülőket, akik gyermeküket a Sárvári Csicsergő Óvoda Petőfi utcai székhelyére kívánják beíratni, ennek ismeretében hozzák meg döntésüket.

 Sárvár Város Önkormányzata

 

Szándéknyilatkozat letöltése!

1.számú melléklet

FELVÉTELI  KÖRZETEK 

SÁRVÁRI CSICSERGŐ ÓVODA

Petőfi u. 21. Bocskai úti telephely

Alsógyep u.

Balassi B. u.  

Csénye-Újmajor        

Deák F. u.                 

Diófa u.

Dózsa Gy. u.             

Gárdonyi G. u.          

Hunyadi J. u. 

Hunyadi udvar          

Ipartelep u.

Kabos u.                    

Kertekalja u.              

Kisfaludy S. u.

Kiss J. alt. u.              

Laktanya u.

Mátyás király u.

Orgona u.

Ölbői u.

Petőfi S. u.

Rábasömjéni u.

Récsenyi u.

Selyemgyár u.

Soproni u.

Sport u.

Szent Imre herceg u.

Szegedi K. G. u.

Szérűskert u.

Szombathelyi u.

Tilosalja u.

Tüskési u.

Újmajor u.

Vágóhíd u.

Akácfa u.

Arany J. u.

Ágfalva u.

Bártfa u.                    

Bercsényi M. u.         

Bocskai I. u.              

Csallóköz u.

Damjanich J. u.

Eperjes u.                  

Erdély u.

Hársfa u.

Ikervári u.

Isaszeg u.                  

Jókai M. u

Katalin u.                  

Katona J. u.               

Kazinczy F. u.

Kinizsi P. u.               

Komárom u.              

Március 15. u.

Mikes K. u.

Munkácsy M. u.

Nádasdy F. u. (Tinódi 1. u. vonalától nyugatra)

Nagyvárad u.

Nefelejcs u.

Székely u.

Tomori P. u.

Tulipán u.

Ungvár u.

Világos u.

 SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA

Várkerület u. 11.:

Sitkei tagóvoda: Sitke település

Várkerület u. 17/A.:   Szatmár úti telephely

Abádi B. sétány

Ady E. u

Alkotmány u.

Arad u.

Árpád u.

Balogh Ádám u.

Baross G. u.   

Bartók B. u.

Batthyány L. u.

Berzsenyi D. u.

Budai N. A. u.

Dévai B.M. u.

Dorottya u.

Eőry Vilmos u.

Esze T. u.

Gyöngyös u.

Hild park

Hold u.

Kanizsai u.

Kassa u.

Kató köz

Kemény I.u.                                   

Kodály Z. u.

Kossuth tér

Magyari I. u.

Malom u.

Medgyessy F. u.

Móricz Zs. u.

Nádasdy F. út (Tinódi S.

u-túl keletre)

Orsolya u.

Pap köz

Pálházi G.M. u.

Posta tér

Rákóczi F. u.

Rózsa köz

Sársziget u.

Sylvester J. u.

Széchenyi I. u.

Temető u.

Tinódi S. u.

Tizenháromváros u.

Tompa M. u.

Tubize tér

Uzsoki u.

Újsziget u.

Vak Bottyán u.

Várkerület

Vásár tér

Vörösmarty M. u.

Bögöt 

Porpác

 

Almáskerti u.

Attila u.

Bajti

Bajti u.

Barackfa u.

Bem J. u.

Berek u.

Bodza u.

Búzavirág u.

Celli út

Cukorgyári u.

Csokonai u.

Eper köz

Fekete-híd u.

Felső-Sótonyi út

Harangvirág u.

Hegytető u.

Herpenyő u.

Hóvirág u.

Iskola u.

Kanotapuszta

Kilátó u.

Kopácsi dűlő

Körtefa u.

Kútszerhegyi út

Lánkapuszta

Liliom u.

Madách I. u.

Magasházi út

Mályva köz

Markusovszky u

Mező u

Ostffyasszonyfai út

Ostffíasszonyfa-vasútállomás

Otello u.

Óvár u.

Péntekfalui u.

Péntekhegyi u.

Pipitér köz

Pohárszárogató u.

Posta u.

Rába köz

Sótonyi út

Szatmár u.

Százszorszép u.

Szilvafa köz

Tölgyfa u.   

Újhegy u

Vadkert u.

Vadkert körút

Vitnyédi I. u.

Víztorony köz

Vöröskavicsos u.

Zrínyi M. u.
  • Találatok: 1125

9600 Sárvár
Petőfi Sándor utca 21.
+36 95 320 567
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hasznos információk

Copyright © 2019
Sárvári Csicsergő Óvoda

Design & CMS by PCDJ.hu